Завичајно удружење  „Родна Груда је добровољно, невладино, нестраначко и непрофитно удружење, основано на неодређено вријеме ради остваривања циљева у области очувања културно-историјских и цивилизацијских тековина, те заштите права и интереса Срба Крајишника.

Циљеви удружења

1. Унапређивање квалитета живота прогнаних и избјеглих Срба Крајишника;

2. Активан рад на афирмацији крајишке културе, умјетности, књижевности, историје, музике и спорта као посебности у свеукупном мозаику српског народа;

3. Едукација, а посебно дјеце и младих, о значају очувања и заштите културно – историјских и цивилизацијских тековина Срба Крајишника,

4. Заштита националних права Срба у земљама поријекла;

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1. Сарађује са удружењима, организацијама и институцијама у земљи и иностранству

2. Организује, само или у сарадњи са другим организацијама, културне и спортске манифестације које имају за циљ презентацију и промовисање културе и обичаја крајишких Срба;

3. Организује, само или у сарадњи са другим организацијама, стручне скупове, савјетовања, семинаре и друге облике едукације у области заштите историје, књижевности и културе Срба Крајишника;

4. Прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области историје српског народа у цјелини а посебно историјску грађу везану за Србе Крајишнике;

5. Сарађује са медијима;

6. Обавља истраживања;

7. Прикупља средства за рад;

8. Обавља и друге дјелатности које су од интереса за Србе Крајишнике, а у складу су са Уставом и позитивним прописима Р. Србије.

Унутрашња организација

Ради успјешног остваривања циљева и спровођења усвојеног програма рада удружење може да на нивоу градова и општина оснује одборе, уколико се за то укаже потреба.

Одбори су у обавези да у складу са овим Статутом раде на остваривању циљева и реализације програма. Рад одбора ближе се уређује Правилником.

Сваки одбор усваја Правилник о раду који је у складу са Статутом удружења.

На нивоу републике, уколико се за то укаже потреба, формира се Главни одбор који чине представници општинских и градских одбора.

Одлуку о начину организовања доноси Председништво, а потврђује и усваја Скупштина.

ЗУ “Родна Груда” – Београд, јул 2014.